TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45011/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Likan Vian
(Địa chỉ: Lô A12-1 KCN Hà Nội Đài Tư, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội)
MST: 0103643651

Trả lời công văn số 100515/CV ngày 10/5/2015 củaCông ty TNHH Likan Vian về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Tại điểm b. khoản 1 Điều 9 quy định về suất 0%đối với dịch vụ xuất khẩu:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịchvụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trongkhu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịuthuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướngdẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụđược bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịchvụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quyđịnh của pháp luật:

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định củapháp luật.

…”

+ Tại điểm a khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiệnáp dụng thuế 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu;hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩuqua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2Điều 16 Thông tư này.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểmgiao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tàiliệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng muahàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bênmua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như:hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứngnhận xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàngcủa cơ, sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từthanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.”

+ Tại khoản 2 Điều 16 quy định về điều kiện khấutrừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

+ Tại khoản 2 Điều 17 quy định điều kiện khấu trừ, hoànthuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu:

"2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quyđịnh của pháp luật:

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng giacông có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhậpkhẩu tại cho đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuấtkhẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địađiểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưnggiao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyểnđổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thôngtư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanhtoán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư:”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH LikanVian có phát sinh hoạt động bán hàng hóa cho Công ty tại Thái Lan nhưng chỉđịnh giao hàng cho Công ty tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT /BTC nêu trên thì áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 0%.

Công ty TNHH Likan Vian phải lập tờ khai hải quanvà có hồ sơ đầy đủ chứng minh cho hoạt động xuất khẩu này theo hướng dẫn tạikhoản 2 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nội dung vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, đề nghị Công ty TNHH Likan Vian liên hệcơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH LikanVian được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn