TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45012/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổngthông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 606/PC-TCTngày 12/6/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trên Cổng thôngtin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Nguyễn Thị Nhâm (sau đây gọi là“Độc giả”) hỏi về đối tượng không chịu thuế GTGT. Cục thuế TP Hà Nội có ýkiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghịđịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị đinh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

+ Khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

" 2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

...Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sảnxuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc;thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thốngmáy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy,bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máythu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹtẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy,thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản lúa, ngô, cà phê, tiêu,điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nởtrứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loạimáy chuyên dùng khác.”

+ Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 quy định:

"Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyLuật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế vàNghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hànhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung mộtsố điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.

2. Đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị chuyêndùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước ngày có hiệu lực áp dụng củaLuật số 71/2014/QH13 (các loại máy quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này) nhưng thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực áp dụngthì các bên thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này."

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nộihướng dẫn Độc giả như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2015, trường hợp Công ty của Độcgiả có xuất bán máy móc chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp quy địnhtại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên, thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty của Độc giảliên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điệntử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng pháp chế;
- Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn