TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45013/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Quảngcáo Việt Nam
(Đ/c: S 8 ngõ 4 ph Kim Đồng, phường Giáp Bát, quậnHoàng Mai, TP Hà Nội
MST: 0101277664)

Trả lời công văn số 0105/2015/VNT ngày 27/5/2015 của Công tycổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chínhsách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuếGTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tn thất."

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 quy địnhvề việc sửa đổi,bổ sungThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

"2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư s78/2014/TT-BTC như sau:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xut, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn muahàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy địnhcủa các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.""

- Căn cứ điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ- CPngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị địnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", “tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườimua"

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế " của ngườimua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ" của người bán, người mua phảiviết đầy đủ, trường hợp viết tt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn ngườibán được viết ngắn gọn một số danh từthông dụng như: "Phường" thành "p"; "Quận" thành"Q", "Thành phố" thành "TP" "Việt Nam" thành "VN"hoặc "Cphần" CP", "Trách nhiệm Hữu hạn"thành "TNHH" "khu công nghiệp" thành "KCN","sản xuất" thành SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường,xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệpvà phù hợp với đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ ngườimua nhưng ghi đúng mã số thuế người muathì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướngdẫn tại Điều 20 Thông tư s 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính""

- Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014quy định về nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập:

"2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập:

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫntại khoản 1 Điều này, tổ chức kinh doanhcó thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt, động kinh doanh, kể cả tạolô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảophù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộcphải có trên hóa đơn. "

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc Công ty TNHH MTV Điệnlực Hải Phòng (Công ty Điện lực) xuất hóa đơn tiền điện cho Công ty thì trên hóa đơn GTGT tại tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua":ghi tên Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam và địa chỉ là địa chỉ củaCông ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh. Trong trường hpCông ty Điện lực cần ghi địa chỉ nơi trực tiếp sử dụng điện để tiện theo dõi quản lý, Công ty có thể yêu cầu Công ty Điện lựckhi lập hóa đơn GTGT sẽ ghi bổ sung thông tin về địachỉ nơi đặt trạm BTS như là một nội dung khôngbắt buộc trên hóa đơn.

Hóa đơn GTGT tiền điện của Công ty được kê khai vào chi phícủa đơn vị khi đáp ứng đủ điều kiện theo cácquy định nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Thương mại Quảngcáo Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
KT 4; Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn