TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45014/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH FCC Việt Nam
(Địa chỉ: Lô A5 KhuCông Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, TP.Hà Nội)
MST: 0101858281

Trả lời công văn số 220515/FCC ngày 22/5/2015 của Công tyTNHH FCC Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuếTP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp :

+ Tại khoản 2 Điều 3 quy định thu nhập chịu thuế.

+ Tại Điều 15 quy định thuế suất ưu đãi.

+ Tại Điều 16 quy địnhmiễn thuế, giảm thuế.

+ Tại tiết d, khoản 2 Điều 19 quy định điều kiện áp dụng ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“d) Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế (đối với trường hợp đáp ứng điềukiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị địnhnày). ”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của ChínhPhủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 18 quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thunhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phếphẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liênquan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửingân hàng không kỳ hạn, các khoản thu có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp do đáp ng điều kiện ưu đãi về địa hàn (bao gồm cả khu côngnghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địabàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điếm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụngthuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểma, b, c Khoản 3 Điều này.”

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thôngtư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 10 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT- BTC) như sau:

Điều 10. Sửa đổi b sung một sốnội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi,bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, b sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và khôngáp dụng thuế suất 20% (bao gm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tạiKhoản 2 Điều 11 Thông tư số78/2014/TT-BTC)đối với các khoản thu nhậpsau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyểnnhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyn nhượng bất động sản (trừ thu nhậptừ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số78/2014/TT-BTC ); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sảnxuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt độngkhai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộcdiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Sửa đổi, b sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về nh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãiđầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhậpnhư thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư,chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực đượcưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trựctiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn(bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt độngsản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a,b, c khoản 1 Điều này."

+ Tại Điều 14 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.”

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp, Công ty đang được hưởng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, từ kỳtính thuế năm 2014 Công ty phát sinh các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầutư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộclĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanhthu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, cáckhoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác thì cũng được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC ; Điều10 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khukinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêutại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015của Bộ Tàichính.

Vướng mắc cụ thể từng khoản thu nhập được hưởng ưu đãi thuếTNDN đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụthể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHHFCC Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn