BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4502/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 874/BC-CT ngày 25/8/2010 và công văn số 813/BC-CT ngày 9/08/2010 của Cục Thuếtỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phầnchế biến và XNK thuỷ sản Đồng Tháp - MST 1400603290, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 1.3 và điểm 2.3 Mục IIPhần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 2.10 Mục II Phần C Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT,

Căn cứ điểm 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; thì:

Trường hợp Công ty cổ phần chế biếnvà XNK Đồng Tháp có trụ sở chính tại Đồng Tháp có Chi nhánh hạch toán phụ thuộclà Nhà máy Việt Đan tại Vĩnh Long đã được cơ quan thuế cấp MST từ ngày9/8/2007. Trong giai đoạn đầu tư từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2008, Nhà máyViệt Đan không phát sinh doanh thu. Từ tháng 12/2008 Nhà máy đi vào hoạt độngnhưng từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2009 Công ty thực hiện kê khai thuế của nhàmáy chung với hoạt động của Công ty và nhà máy sử dụng mã số thuế của công tytrên các hoá đơn mua vào, bán ra thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét chấp nhậnkê khai của Công ty cổ phần chế biến và XNK Đồng Tháp và Chi nhánh công ty giaiđoạn từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2009. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét hoànthuế đối với số thuế đề nghị hoàn của Công ty.

Công ty và Chi nhánh bị xử phạt viphạm kê khai theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căncứ hồ sơ của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải