BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


--------

Số: 4503/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phần mềm dùng cho hệ thống camera giám sát

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Viễn thông E.T.C
(Đ/c: số 8 dãy A1, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 14/ETC /CV ngày 01/09/2008 của Công ty đề nghị hướng dẫn việc nhập khẩu phầnmềm dùng cho hệ thống camera giám sát ATM chứa trong đĩa CD, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mụchàng hóa xuất khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thôngtư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hoá theo danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế ưuđãi, Biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng nhập khẩu là đĩa CD đã ghi (nội dungthông tin ghi trong đĩa là phần mềm dùng cho hệ thống camera giám sát ATM) đượcphân loại vào nhóm 8523, mã số 8523.40.12.90. Cơ quan Hải quan không phân loạinội dung thông tin đã ghi, chứa trong đĩa CD;

- Việc xác địnhtrị giá tính thuế đối với lô hàng là phần mềm dùng cho hệ thống camera giám sátATM chứa trong đĩa CD thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007của Chính phủ về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu.

Tổng cục Hải quanhướng dẫn để Công ty được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn