BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4504/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Trả lời công văn số 765/CT-KK &KTT ngày 11/08/2010 và công văn số 595/CT-KK &KTT ngày05/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH mộtthành viên Sông Đà 908, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm phápluật như sau:

Căn cứ điểm 5 mục II phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHHmột thành viên Sông Đà 908 được chuyển đổi từ chi nhánh Sông đà 908 trực thuộcCông ty Cổ phần Sông Đà 9 (Công ty mẹ) theo Quyết định số 36 QĐ/CT-HĐQT ngày14/05/2008 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 và vốn đầu tư 100%là của Công ty mẹ thì các cơ sở kinh doanh mới (Công ty Cổ phần Sông Đà 9 vàCông ty TNHH một thành viên Sông Đà 908) sau khi có sự thay đổi về tổ chức tiếptục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức ưu đãi thuế mà Công ty Cổ phần Sông Đà9 (Công ty mẹ) đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi cònlại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Trường hợp các cơ sở kinhdoanh mới sau khi có sự thay đổi về tổ chức không tiếp tục đáp ứng các điềukiện ưu đãi đầu tư theo quy định thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Do đó,đề nghị Cục thuế Sơn La kiểm tra cụ thể các điều kiện ưu đãi mà Công ty mẹ vàcông ty con đáp ứng để hướng dẫn cho phù hợp với thực tế thực hiện tại đơn vị.

Việc giảm 50% số thuế TNDN phải nộpdo niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 chỉ áp dụng cho Côngty mẹ (Công ty Cổ phần Sông Đà 9) vì chỉ Công ty mẹ là tổ chức có chứng khoánđược niêm yết lần đầu giai đoạn 2004-2006. Công ty TNHH một thành viên Sông Đà908 không thuộc đối tượng này nên không được hương ưu đãi do niêm yết đối vớitổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu như Công ty mẹ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Sơn La được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai