BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4507/BHXH-BT
V/v: Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 406-CV/TWngày 13/9/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thịsố 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về lãnh đạo, chỉ đạo xâydựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người sử dụng lao động và người laođộng.

2. Tổ chức các cuộc trao đổi, đốithoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời yêu cầu cácdoanh nghiệp phải tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH,BHYT tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệptrong khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra:tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc tổ chức thanh tra,kiểm tra và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về laođộng, công đoàn trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của từng doanhnghiệp; chủ động xây dựng các chương trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiệnchính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quảnlý, để nâng cao hiệu quả công tác thu. Trong đó, chú trọng đến phát triển đốitượng, thu hồi nợ đọng tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHXH và hạn chế đến mứcthấp nhất việc để các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyềnlợi của người lao động khi giải quyết chế độ chính sách.

4. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố cần tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quản lý thu BHXH, BHYT đối với cácdoanh nghiệp phù hợp với địa bàn không để nợ tồn đọng BHXH, BHYT và giải quyếttốt chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, kinh nghiệm phối hợp với doanh nghiệp vàcông đoàn trong việc giải quyết chế độ, chính sách của người lao động để phổbiến, nhân rộng trên địa bàn.

5. Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửađổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện không còn phù hợp; đồng thời chịutrách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW vàcác nội dung chỉ đạo tại văn bản này.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, công văn số 406-CV/TW của Ban Chấphành Trung ương và các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để t/h);
- Lưu: VT, BT (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng