BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4509/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục trung học (GDTrH) như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hànhđộng của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lầnthứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mớichương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sáchgiáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vậnđộng, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả,phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục củanhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên,nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở GDTrH.

3. Tập trung đổi mới phong cách, nângcao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phâncấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạchgiáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệmgiải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xãhội, kiểm tra của cấp trên.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương phápdạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vàrèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụngkiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hìnhthức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa họccủa học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin và truyền thông trong dạy và học.

Tiếp tục thực nghiệm mô hình trường họcmới cấp trung học cơ sở (THCS) đối với lớp 7 và triển khai mở rộng mô hình trườnghọc mới đối với lớp 6.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viênvà cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dụctheo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạyhọc, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinhhoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn,Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diệncho học sinh.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤTHỂ

I. Thực hiện kế hoạchgiáo dục

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc,linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệuquả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức,kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, cácsở/phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các cơ sở GDTrH xây dựng vàthực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗitrường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng họctập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, họckỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thốngnhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thựchành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

1.2. Các sở/phòng GDĐT chỉ đạo các cơsở GDTrH tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọnnội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp,liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theohình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đứcvà giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật;tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vàogiải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáoviên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứđể kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã đượcphê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổimới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt độngchuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrHngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Tiếp tục triển khai thực nghiệm môhình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp 7 của các trường THCS thuộc cáctỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Triển khai mở rộngáp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6 cho năm học 2015-2016 ở cáctỉnh/thành phố trên cả nước (đã có hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT).

3. Các sở GDĐT chỉ đạo các trường có đủđiều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường nội trú, bán trú, bốtrí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thầnCông văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngàyđối với các trường THCS, trung học phổ thông (THPT) để tăng cường thời lượngcho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáodục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

4.1. Đối với môn tiếng Anh

- Những trường THCS và THPT tham gia dạyhọc theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáodục quốc dân giai đoạn 2008­-2020” tiếp tục triển khai chương trình này ở lớp6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểmlớp 8), lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trìnhthí điểm lớp 11); triển khai mở rộng dạy chương trình thí điểm đối với cáctrường có đủ điều kiện (theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của BộGDĐT). Đối với những địa phương đã dạy học theo chương trình thí điểm ở cấp tiểuhọc huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhậnhết số học sinh đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 5 vào học tiếp chươngtrình thực nghiệm ở lớp 6.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giátheo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày29/9/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinhlớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh.

- Đối với các trường, lớp chưa đủ điềukiện thực hiện chương trình thí điểm: tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điềukiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

- Tổ chức tổng kết chương trình thí điểmcủa Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn2008-2020”.

- Khuyến khích triển khai thí điểm dạyhọc song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại cáctrường THPT chuyên và các trường THCS, THPT khác có đủ điều kiện. Tích cực triểnkhai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn củaBộ GDĐT.

4.2. Đối với môn tiếng Pháp

- Đối với chương trình song ngữ: Tiếptục thực hiện Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT vềKế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Phápngoại ngữ 2, đồng thời thực hiện theo Công văn số 6537/BGDĐT-GDTrH ngày 17/11/2014về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp và Chương trìnhtăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015.

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoạingữ 1 và tiếng Pháp chuyên: Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐTngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổthông. Ở những nơi có điều kiện, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chươngtrình tiếng Pháp chuyên của nhà trường dựa trên chương trình tiếng Pháp songngữ do Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2010 củaBộ trưởng Bộ GDĐT, khuyến khích học sinh học thêm môn toán bằng tiếng Pháp.

- Đối với chương trình tiếng Pháp ngoạingữ 2: Triển khai thực hiện Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộtrưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếngPháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

4.3. Tổ chức dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật,tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc (là môn ngoại ngữ 1 hoặc mônngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do cha mẹ học sinh, họcsinh tự nguyện tham gia.

5. Rà soát lại toàn bộ chương trình dạynghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng với yêucầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinhtế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường như: Tìm hiểu vềkinh doanh, Tin học ứng dụng, Nghề truyền thống của địa phương...; tăng cườngcơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dụcnghề phổ thông tại các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹthuật tổng hợp-hướng nghiệp; tiếp tục thực hiện đa dạng các phương thức tư vấn,hướng nghiệp cho học sinh trung học.

6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dụcđạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật;giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyềnquốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồnthiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;giáo dục an toàn giao thông,... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáodục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Triển khai mô hình giáo dục từ xa cho họcsinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

8. Chỉ đạo các cơ sở GDTrH tổ chức tốthoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo Công văn số 3988/BGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2015, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằmgiúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương phápdạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa củaLễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại cácbuổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hàodân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dụcbuổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duytrì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thườngxuyên trong suốt năm học.

9. Việc tổ chức các hoạt động tập thể,hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sanghướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạtđộng giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáodục ngoài giờ chính khóa.

10. Chỉ đạo các cơ sở GDTrH phát độngtuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả.

II. Đổi mới phươngpháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạyhọc và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; tăng cường mối quan hệthúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học -giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáodục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằmphát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vậndụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrHngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phươngpháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của BộGDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thựchành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thôngtin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều,ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trangbị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh;chú ý việc tổ chức dạy học phânhóa phùhợp các đối tượng học sinh khác nhau.

Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợpkhoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering -Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở nhữngmôn học liên quan.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chúý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụngcác hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thôngnhư: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinhthực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướngdẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh trunghọc tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật theo Công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liênmôn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Côngvăn số 3790/BGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2015. Tăng cường tổ chức các hoạt động thínghiệm - thực hành của học sinh.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụngdi sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16/01/2013 của liên bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục mở rộngmô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở nhữngnơi có điều kiện.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinhtham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - vănnghệ, thể dục - thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kỹ năng sử dụng tinhọc văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng;thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoạingữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu; trên cơ sở tự nguyện củanhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dunghọc tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địaphương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứngthú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóatruyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, khônglấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đuacác đơn vị có học sinh tham gia.

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác thựchiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á- Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Chương trình giáo dục kỹ năng sống;

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chứcthi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theoChỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêmtúc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinhtrong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng,đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đốivới tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ họctập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinhbáo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báocáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bàitrình chiếu, video clip,...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viêncó thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiệnhành.

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạyhọc, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viênvới tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹhọc sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn,sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đềthi, kiểm tra theo ma trận. Để kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luậnhoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúngkiến thức, kỹ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúngkỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạtđộng phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức,kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng:kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành côngtình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụngđược các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, khônggiống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợplý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứvào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp,giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêucầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng họcsinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụngcao.

- Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thứctrắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểmtra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiếnthức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quêhương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh đượcbày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạoviệc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câuhỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốnkỹ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm traviết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinhhọc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12; tiếp tục triển khai đánh giácác chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ.) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở nhữngnơi có điều kiện.

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trìnhthí điểm của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dângiai đoạn 2008-2020": thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫntại Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọngtới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình họctập của học sinh.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuấtvà lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triểnnăng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồnhọc liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học,tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉhttp://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cánbộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môntrên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạyhọc tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra,đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển độingũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyênmôn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Các sở GDĐT tổ chức tốt việc tập huấn tại địa phương về nội dung: Mô hìnhtrường học mới cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triểnnăng lực học sinh; dạy học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; tổ chức dạyhọc và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt độngtrải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thikhoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năngsống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội,giáo viên tư vấn trường học;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của BộGDĐT.

- Chỉ đạo các trường trung học phối hợpvới các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng sư phạmtổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS và THPT. Đổi mới, nângcao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệpvụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn củaBộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợhoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáoviên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại địa phương, cơsở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa đượcbồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêucầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bốtrí, sử dụng có hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyênmôn trong các cơ sở GDTrH dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng độingũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở GDTrH. Chủ động triển khaicác hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" (khônggian quản lý của sở GDĐT đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lýcác hoạt động chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáoviên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụmtrường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệuquả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ tráchĐội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáoviên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trunghọc.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên,cán bộ quản lý giáo dục

- Đối với các trường trung học cần chủđộng rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cânđối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học,Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốcphòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiếtbị dạy học.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điềuchỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểmtra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy củamình.

- Các sở/phòng GDĐT quan tâm, kiểm trađôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữucủa các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục,phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hìnhtrường này.

IV. Phát triển mạnglưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xâydựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPT chuyên, trường chấtlượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

- Các cấp quản lý giáo dục tiếp tục thammưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT, chú trọngphát triển các trường THCS liên xã, trường THPT chuyên, trường nội trú, bán trútạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường họctheo quy định đối với trường chuẩn quốcgia.

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện việcrà soát và chấm dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp THCS theo kiểu biếntướng các trường chuyên, lớp chọn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiếtbị dạy học

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngânsách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hộihóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện,nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú,phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động,huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh- sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xâydựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổchức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương...

2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạngthiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mụcthiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túcCông văn số 7842/BGDĐT- CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiếtbị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án“Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng BộGDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chứclàm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cườngsử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện vàtận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảochất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chứccác hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dụcthể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồngbào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn.

3. Các sở GDĐT chủ động tham mưu cho UBNDtỉnh, thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trìnhthực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

4. Triển khai Đề án phát triển trườngTHPT chuyên

Tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Quyếtđịnh số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phêduyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPTchuyên giai đoạn 2010-2020; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng vàphát triển hệ thống trường THPT chuyên trong giai đoạn tới.

Khuyến khích các trường THPT có điều kiệnvề đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thựchiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên.

Khuyến khích các trường tư thục phát triểntheo định hướng chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện.

V. Duy trì, nângcao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thịsố 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày24/3/2014 về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quảPCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mùchữ (XMC) cho người lớn.

2. Các địa phương quan tâm việc củng cố,kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD;thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tracơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hìnhPCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC và kiểmtra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Các sở GDĐT tích cực tham mưu với cáccấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực đểnâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ralớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phụctình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh;củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Các trường THCS, THPT phối hợp vớicác trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thôngtrong cộng đồng.

VI Đổi mới công tác quản lý giáodục trung học

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thựchiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủcủa các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánhgiá và thi.

Các cơ quan quản lý giáo dục và các nhàtrường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lý,từng chức danh quản lý theo quy định tại cácvăn bản hiện hành. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụcủa từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lý.

2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt độngcủa Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011;tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợtheo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012quyđịnh về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quảnlý các cơ sở GDTrH có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nướcngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở GDTrH của Việt Nam; các cơ sởgiáo dục ngoài công lập.

4. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồsơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tínhtrong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tậpvà rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóabiểu, quản lý thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụngxuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụnghình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác quainternet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công táctập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.

VII. Công tác thiđua, khen thưởng

Các cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo cáccơ sở GDTrH phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiênquyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Bộ GDĐT khuyến khích các địaphương có nhiều mô hình đổi mới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụGDTrH.

Các sở GDĐT chấp hành chế độ báo cáo,thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);
- Các sở GDĐT; các ĐH, trường ĐH có trường THPT; trường trực thuộc (để th/hiện);
- Các cơ quan thuộc Bộ (để th/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển