VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 4509/VPCP-V .I
V/v công tác tiếp công dân 5 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kínhgửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chínhphủ tại Văn bản số 1389/TTCP-BTCDTW ngày 29 tháng 5 năm 2015 về công tác tiếpcông dân 5 tháng đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Thanh traChính phủ tại Văn bản số 1389/TTCP-BTCDTW ngày 29 tháng 5 năm 2015 về các giảipháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Thanh tra Chính phủphối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương triển khai thực hiện; trướcmắt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương ban hành Quy chếphối hợp tiếp công dân, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, phương thức phối hợpgiữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương;lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài lênTrung ương, phân loại, có kế hoạch tiếp công dân và biện pháp giải quyết cụthể; tăng cường các Tổ Công tác về địa phương tập trung giải quyết những vụviệc phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là từ nay đến Đại hội Đảng toànquốc lần thứ XII.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc,kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tốcáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nghiên cứu có hình thức thông tin kết quả giảiquyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong khi chưacó cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểThanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường;
- VPTW, VPQH, VPCTN;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ