CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/CP-QHQT
V/v uỷ quyền ký Hiệp định tín dụng vay vốn WB

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Chủ tịch nước.

Được Chủ tịch nước uỷ quyền, trong tháng 1 năm2001, đoàn liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đàmphán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiệncó liên quan của Dự án “Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Nhiêu Lộc -Thị Nghè”. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chủ tịch nước kết quả đàm phán như sau:

WB đồng ý cho ta vay một khoản tín dụng là 127,5triệu SDR (tương đương 166,34 triệu USD tại thời điểm đàm phán) trong thời gian40 năm, có 10 năm ân hạn, lãi suất là 0%, phí dịch vụ 0,75%/năm để đầu tư choDự án trên theo các mục tiêu và nội dung được quy định tại Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khảthi Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiên Lộc - Thị Nghè) và công vănsố 1190/CP-QHQT ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trình Chủtịch nước, với một số điều chỉnh như sau so với Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày19 tháng 5 năm 2001:

1. Tên Dự án: được đổi thành Dự án “Vệ sinh môitrường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)”.

2. Nguồn vốn đầu tư: tổng vốn đầu tư không thayđổi, nhưng phần vốn vay ưu đãi của WB tăng từ 150 triệu USD lên 166,34 triệuUSD (tăng 16,34 triệu USD). Như vậy, phần vốn đối ứng do ngân sách thành phố HồChí Minh tự trang trải sẽ giảm tương ứng từ 49,96 triệu USD xuống 33,62 triệuUSD.

3. Phân bổ vốn giữa các hạng mục có những thayđổi sau:

- Hạng mục thoát nước mưa: 97,53 triệu USD, tăng32,7 triệu USD.

- Hạng mục thoát nước thải: 58,28 triệu USD,tăng 1,65 triệu USD.

- Lãi vay trong giai đoạn xây dựng: không tính,như vậy giảm 14,51 triệu USD.

- Chi kiến thiết cơ bản khác: 19,3 triệu USD,tăng 14,44 triệu USD.

4. Cơ chế tài chính thực hiện Dự án: phần vốnphân bổ cho hạng mục Thoát nước thải là 58,28 triệu USD sẽ được ngân sách Nhànước cho Công ty thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (UDC) vay lại bằng đồng ViệtNam với lãi suất 5%/năm, miễn lãi trong thời gian xây dựng, thời hạn vay 25 nămcó 6 năm ân hạn. UBND thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm khả năng trả nợ UDC.

5. Tiến độ thực hiện dự án: 2001-2007, tăng 2năm so với dự kiến.

Sau khi xem xét, Thủ tướng Chính phủ thấy rằngnhững thay đổi nói trên không làm thay đổi tổng mức vốn đầu tư, nhưng đảm bảothực hiện tốt hơn các mục tiêu của Dự án, đồng thời huy động được thêm nguồnvốn vay ưu đãi của WB. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả đàm phán của Dựán, và theo quy định hiện hành về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Thủtướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Nước uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thúy, Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước ta ký với đại diện WB Hiệpđịnh tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án “Vệ sinh môitrường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) tại Hà Nội./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng