TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45107/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Mặt trời sông Hồng, số 23Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; MST: 0103171663)

Trả lời phiếu chuyển số 500/PC-TCT ngày 20/05/2015 của Tổngcục Thuế gửi kèm công văn số 002/20150514/TTVN-CV ngày 14/05/2015 của Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam hỏivề chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng và Nghị địnhsố 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 20, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế.

“Điều 4. Đối tượngkhông chịu thuế GTGT

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạmxuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vậttư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóaxuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, giacông xuất khu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ đượcmua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất,doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khukinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tếkhác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quantheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đi hàng hóagiữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu...”.

+ Tại khoản 7, khoản 9 Điều 14 quyđịnh về nguyên tắc khutrừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cụ thể:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4Thông tư này không được khấu trừ, trừ các trường hợp sau: …”.

9. Số thuế GTGT đầuvào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặctính vào nguyên giá của tài sản c định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồngtrở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

+ Tại Điều 15 quy địnhvề điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ điểm 2.1, Phụ lục 04 về hướng dẫn lập hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).

“2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứngtừ được thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấutrừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sửdụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉghi dòng giá bán giá thanh toán, dòng thuế suất; số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

Căn cứ các quy địnhnêu trên, trường hợp Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam nhập khẩu hàng hóa,nguyên vật liệu từ nước ngoài (Nhật Bản) và làm thủ tục nhập vào kho ngoại quantại ICD Tiên Sơn - Bắc Ninh, sau đó chuyển quyền sở hữu tại kho ngoại quan chongười mua ở Việt nam, thì:

- Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt nam (không phải doanh nghiệptrong khu phi thuế quan thì khi chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan được xác định là quanhệ mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

- Trường hợpngười mua là doanh nghiệp trong khuphi thuế quan (theo quy định tại khoản 20, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC) thìkhi chuyển quyền sở hữu hànghóa trongkho ngoại quan được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT

- Khi lập hóa đơn GTGT, đơn vị chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán,dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo hướng dẫn tại điểm 2.1,Phụ lục 04 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hànghóa, dịch vụ đối với một số trường hợp(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).

Nội dung Công ty hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào củaDoanh nghiệp A (Doanh nghiệp mua hàng của Công ty tại kho ngoại quan) đề nghCông ty nghiên cứu Điều 14, Điều 15Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 vàĐiều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Nội dung Công ty hỏi về điều kiện giao hàng giữa Công ty vàdoanh nghiệp mua hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Toyota Tsusho ViệtNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn