BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4511/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam
(Đ/c: Xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trảlời công văn số 20130925/CV-PCV ngày 25/9/2013 của Công ty TNHH Pou Chen ViệtNam kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày16/5/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6104/BTC-TCT gửi Cục thuế tỉnh ĐồngNai và Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam.

Trườnghợp thực tế Công ty đáp ứng các điều kiện được nêu tại công văn số 4312/BKHĐT-QLKKTngày 13/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi thuếTNDN theo điều kiện doanh nghiệp chế xuất theo các văn bản quy phạm pháp luậtvề thuế TNDN đến hết năm 2011.

Cụcthuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực tế của Công ty, đốivới tỷ lệ % doanh thu bán nguyên liệu, bán thành phẩm cho doanh nghiệp nội địađể SX hàng xuất khẩu và hoạt động này đã được cơ quan Hải quan cho phép mở tờkhai hàng hóa xuất nhập tại chỗ theo quy định (theo đúng hướng dẫn tại công vănsố 4312/BKHĐT-QLKKT ) thì mới đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo điều kiện doanhnghiệp chế xuất.

Tổngcục Thuế thông báo để các đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn