BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4512/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chuyên dùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 4157/CT- THNVDTngày 31/8/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị giải đáp vướngmắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại Khoản 11, Điều 3, Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

"Xe chuyên dùng: xe cứu hoả, xecứu thương, xe chở rác, xe tưới nước, rửa đường; xe chuyên dùng cho thươngbinh, bệnh binh, người tàn tật, đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnhbinh, người tàn tật".

- Tại khoản 15, Điều 3, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quyđịnh các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

"Xe chuyên dùng vào các mụcđích sau đây:

a) Xe cứu hoả;

b) Xe cứu thương;

c) Xe chở rác (kể cả xe chở các tạpchất khác trong xử lý vệ sinh, môi trường), xe tưới nước, rửa đường (kể cả xehút rác, hút bụi vệ sinh đường sá);

d) Xe chuyên dùng cho thương binh,bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, ngườitàn tật.

Xe chuyên dùng nêu tại khoản này(15) là xe có lắp đặt các thiết bị đồng bộ chuyên dùng, như: bồn chuyên dùngchứa nước hoặc hoá chất và vòi phun (đối với xe cứu hoả, xe rửa đường), băngca, còi ủ (đối với xe cứu thương), thùng ép rác hoặc các bộ phận cần cẩu, máycẩu, xúc rác (đối với xe chở rác), xe 3 bánh gắn máy (đối với xe chuyên dùngcho thương binh, bệnh binh, người tàn tật).

Trường hợp các xe chuyên dùng này đãđược cải tạo thành các xe không chuyên dùng như: xe vận tải hàng hoá, xe vậntải hành khách, xe ô tô con, xe mô tô 2 bánh các loại, không phân biệt đốitượng và mục đích sử dụng, đều phải nộp lệ phí trước bạ"

- Tại Chương 87, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất củabiểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế quy định các mặt hàng mã 8705 là xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loạiđược thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hoá.

Căn cứ các quy định nêu trên, Côngty TNHH Phát Lộc không phải là đơn vị có chức năng hoạt động về vệ sinh môitrường (tương ứng với loại xe tưới nước rửa đường); trường hợp xe ô tô, củaCông ty TNHH Phát Lộc nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 4800/NK /KD/B15N ngày31/5/2010 Hải quan thu thuế nhập khẩu mức thuế 5% xếp vào nhóm xe chuyên dùng(mã hàng 8705905000) là loại xe xi tẹc phun nước, nếu được phân loại là xe tướinước, rửa đường đảm bảo có thiết bị đồng bộ chuyên dùng là bồn chứa nước hoặchoá chất và vòi phun theo quy định tại Thông tư số 68/2010/TT-BTC của Bộ Tài chínhnêu trên thì thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Phát Lộc;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai