BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Giảm trừ khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9585/CT-TNCN ngày 15/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp vào quỹ tài trợ Vinacapital của ông Peter Arts. Vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 13, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN quy định:
“1. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế, bao gồm:
a) Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa;
b) Khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích kinh doanh...”
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp ông Peter Arts đóng góp vào Quỹ tài trợ Vinacapital - Quỹ do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp phép thành lập, được tiến hành các hoạt động hỗ trợ phát triển và/hoặc trợ giúp nhân đạo phi lợi nhuận trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ phát triển kinh tế - để ủng hộ trẻ em nghèo mổ tim, có đầy đủ chứng từ thu hợp pháp của quỹ tài trợ Vinacapital thì khoản đóng góp của ông được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh khi tính thuế TNCN.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?