VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 4514/VPCP-KTTH
V/v S&P công bố XHTN ca VN năm 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bn số 6948/BTC-QLN ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc S&P công bố mức xếp hạng tínnhiệm của Việt Nam năm 2015, Th tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơquan liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết địnhsố 61/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 vềviệc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, cụ thể:

1. Phối hợp tích cực với Bộ Tài chính trong việc tham gia xây dựng và đóng góp kịp thời đối với Bản báo cáo tổng quan về tình hìnhkinh tế - xã hội trước mỗi đợt làm việc với các tổchức xếp hạng tín nhiệm.

2. Cử các cán bộ có giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực phụ trách,có thẩm quyền trao đổi các vấn đề mà các t chức xếp hạng tínnhiệm đề xuất trên tinh thần minh bạch, cởi mở trongcác đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm thường niên.

3. Phối hp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việccung cấp thông tin thường xuyên theo đề xuất của các tổchức xếp hạng tín nhiệm khikhông có đợt làm việc thường niên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó Th tướng Chính phủ;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ Thtướng Chính phủ, các Vụ: QHQT, TH, HC, TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp