BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4516/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 4787/CT-THNVDTngày 27/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phản ánh vướng mắc về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất. Vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Mục III, Phần A Thôngtư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân quy định khoản thu nhập được miễn thuế: "Thunhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ởcủa cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở,quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam."

Tại Điều 2 Thông tư số 02/2010/TT-BTCngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Việc miễn thuế thu nhập cánhân theo quy định trên chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ởduy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng."

Căn cứ các quy định trên, cá nhânchuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế thu nhập cánhân chỉ áp dụng khi nhà ở, đất ở đó đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng. Diện tích nhà ở, đấtở được miễn thuế là diện tích nhà ở, đất ở được ghi trên giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Đắk Lắk biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT,2b);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương