VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 4518/VPCP-QHQT
V/v tổ chức các hoạt động k niệm ASEAN năm 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủ
y ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủ
y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủ
y ban nhân dân thành phố Đà Nng;
-
Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1943/ĐA-BNG-ASEAN ngày 09tháng 6 năm 2015) về Đề ántổchức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN, Tuần ASEAN và chào mừnghình thành Cộng đồng ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Đề án về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Việt Namtham gia ASEAN, Tuần ASEAN (từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 08 tháng 8 năm 2015) vàchào mừng việc hình thành Cộng đồng ASEAN (ngày 31 tháng 12 năm 2015) nêu tạicông văn trên của Bộ Ngoại giao.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổchức các hoạt động kỷ niệm nêu trên.

3. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, CôngThương, Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Đài Truyền hình Việt Nam t chức các hoạt động tuyên truyền liên quan được nêu tại Đềán trên và kết hợp với Kế hoạch tuyên truyền về ASEAN năm2015 của từng cơ quan.

4. Kinh phí triển khai các hoạt động của Đề án nêu trên của các cơ quan, địaphương liên quan do Ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền về ASEAN năm 2015 theodự toán do các cơ quan, địa phương xây dựng, kết hp với việc huy động các nguồn vốn hỗ trợ từ các Quỹ hợp tác của ASEAN vớicác Đối tác, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chứcxã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTgCP;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng