Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4519 TCT/CS NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC

Kính gửi: Trung tâm kỹthuật nền móng công trình

TrườngĐại học xây dựng Hà Nội

Trả lời Công văn số17/10- 01/NMCT ngày 15/10/2001 của Trung tâm kỹ thuật nền móng công trình thuộcTrường Đại học xây dựng Hà Nội về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụngđối với các hoạt động của Trung tâm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.33 và 2.38 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì đối với hoạt động thínghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi và thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng, kiểmtra sức chịu tải của cọc cho các công trình xây dựng áp dụng thuế suất thuế giátrị gia tăng 5%. Tuy nhiên, trường hợp ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, khảo sát,thiết kế áp dụng thuế suất 10%.

Tổng cục thuế thông báo để Trung tâm biết và thực hiện.