VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4519/VPCP-KTN
V/v đầu tư giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 51/TTr- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015) và ýkiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3143/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25 tháng5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 6479/BTC-ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2015), Giaothông vận tải (văn bản số 6122/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2015) về đầu tưgiai đoạn II tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc CầuGiẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình:

1. Tập trung nguồn lực và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn1 của tuyến đường nối tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình.

2. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu; làm rõ sự cần thiết đầu tư giai đoạn 2,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh TháiBình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, K.TN (3) pvc

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp