BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 451TCT/TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 19/CT-THDT ngày 07/01/2005 của Cục Thuếtỉnh Đắk Nông về thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ về nhà đất tiếp nhận trướcngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 723TC/TCT ngày 19/1/2005 vềgiải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005. Theo công văn hướngdẫn của Bộ, Tổng cục làm rõ hơn nội dung Cục Thuế còn vướng mắc. Đối với cáctrường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ từ ngày 31/12/2004trở về trước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Tài nguyên và Môitrường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ quan Thuế) thì tính tiền sửdụng đất như sau: Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ củangười sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thihành) thì tính các khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá do UBND cấp tỉnhquy định áp dụng tại thời điểm nhận hồ sơ (giá quy định áp dụng trước ngày1/7/2004). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của ngườisử dụng đất từ ngày 1/7/2004 đến hết ngày 31/12/2004 thì tính các khoản thuliên quan đến nhà, đất theo giá do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng kể từ ngày1/7/2004 đến ngày 31/12/2004 (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương