BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 452/BNN-TY
V/v đề nghị xuất cấp hóa chất từ quỹ DTQG hỗ trợ tỉnh Nam Định phòng chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:Thủ tướng Chính phủ

Theobáo cáo của UBND tỉnh Nam Định, từ ngày 06/02/2014, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra dịch cúm gia cầm tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy; tính đến ngày08/02/2014, tổng số gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy là 510 con. Trước tình hìnhđó, cơ quan thú y trung ương và địa phương đang trực tiếp chỉ đạo triển khaicác biện pháp bao vây, khống chế ổ dịch. Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biếnphức tạp, nguy cơ lây lan ra các địa phương khác là rất lớn. Ngày 11/02/2014,UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúmgia cầm A H5N1 trên địa bàn xã Giao Hà, huyện Giao Thủy.

Ngày11/02/2014, UBND tỉnh Nam Định có công văn số 40/UBND-VP3 về việc xin hỗ trợvắc xin, hóa chất; cụ thể là: 30.000 lít hóa chất sát trùng.

Căncứ vào tình hình thực tế và để hỗ trợ tỉnh Nam Định kịp thời phòng, chống dịchbệnh phục hồi sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủtướng Chính phủ cho phép xuất không thu tiền 15.000 lít hóa chất sát trùngVetvaco-Iodine dự trữ quốc gia cho tỉnh Nam Định.

Kínhđề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Vụ Kế hoạch (Bộ NN & PTNT);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám