BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/BVHTTDL-GĐ
V/v hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Chương trình về lĩnh vực gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nội dung công tác gia đình năm 2021, cụ thể như sau:

I. Ở TRUNG ƯƠNG

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

- Tổ chức các hoạt động xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), trình Chính phủ năm 2021, trình Quốc Hội năm 2022.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn bản:

+ Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

+ Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

+ Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

2. Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

2.1. Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

2.2. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Tổ chức các hoạt động thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị kóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021: “Yêu thương và chia sẻ”.

+ Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề trên; các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp ưu tiên thời lượng, tăng tần suất, tin bài và các chương trình tuyên truyền trọng điểm về công tác gia đình.

2.3. Phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 4421/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- In và phát hành “Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em”; xây dựng clip tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện thu thập thông tin, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ Website truy cập: ww.giadinh.bvhttdl.gov.vn).

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và cấp tỉnh tại 02 miền Nam, Bắc (dự kiến tháng 5 năm 2021).

- Tổ chức hoạt động truyền thông về đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình theo phương thức lồng ghép trong các hoạt động truyền thông của lĩnh vực gia đình.

- Rà soát 06 thủ tục hành chính về lĩnh vực gia đình theo Quyết định số 4362/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

II. TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 như sau:

+ Phối hợp tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình thuộc lĩnh vực gia đình;

+ Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Tổng kết việc thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (có hướng dẫn riêng);

+ Thu thập, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

+ Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên đây là các nội dung công tác gia đình năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, triển khai thực hiện; gửi Kế hoạch công tác gia đình năm 2021 của ngành, địa phương về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trong quý 01 năm 2021./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2022

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở VHTTDL/VHTT/VHTTTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, GĐ, NTH(140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy