BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 452/BXD-VKT
V/v: Giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

Kính Gửi: Công ty thông tin di động - Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 961/VMS-ĐTXD ngày 23/3/2005 của Quý Công ty về việc đề nghị giải thích một số điểm của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông là loại công trình dịch vụ công cộng thuộc hệ thống công trình hạ tầng xã hội. Vì vậy theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông như: Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình.

2. Các dự án mua sắm thiết bị lẻ nhưng không có xây dựng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2005/NĐ-CP Việc thực hiện các dự án này thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định 07/2003/NĐ /CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ.

3. Theo quy định về phân loại, phân cấp công trình tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo quy định tại Điều 9 Nghị định 16/2005/NĐ-CP thiết kế cơ sở của các dự án thuộc chuyên ngành bưu chính viễn thông do Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định (đối với dự án nhóm A), Sở Xây dựng tổ chức thẩm định (đối với dự án nhóm B, C). Riêng các dự án nhóm B, C được xây dựng theo tuyến, qua nhiều địa phương do Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và có trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở địa phương có liên quan về quy hoạch xây dựng, tác động môi trường nơi có công trình xây dựng.

4. Chủ nhiệm lập dự án không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư, nhưng phải có đủ điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án theo quy định tại Điều 53 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP .

5. Các Ban quản lý dự án đang hoạt động nhưng chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định mới tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Bộ Xây dựng về việc chuyển tiếp thực hiện Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đề nghị Quý Công ty căn cứ các ý kiến trên đây để thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng của ngành Bưu chính viễn thông cho phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VKT,PC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Liên