CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 452/CP .V.III
Về cuộc vận động HNKTQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.
- Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam (Thông báo số 09/Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính-VPCP ngày 28/01/2003 của Văn phòng Chính phủ), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức cuộc vận động với các nội dung: Chương trình sáng tạo xây dựng thương hiệu Việt Nam; Giải thưởng hàng Việt Nam hội nhập quốc tế; Hội chợ hàng Việt Nam hội nhập quốc tế; Chương trình truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế.

Để cuộc vận động đạt kết quả cao, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam trong hội nhập kinh tế Quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế giúp đỡ, tư vấn, định hướng các nội dung lớn của cuộc vận động; yêu cầu các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia cuộc vận động, qua đó thể hiện quyết tâm và năng lực làm ra các sản phẩm Việt Nam ngang tầm khu vực quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần chủ động làm việc với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể để cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực.

Đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức tốt cuộc vận động này./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan