BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 452/TCT-CS
V/v xác định giá bán tịnh liên quan đến chi phí bản quyền của Công ty Liên doanh Unilever

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8873/BC-CT-TTr1 ngày16/11/2009 về việc xác định giá bán tịnh liên quan đến chi phí bản quyền củaCông ty Liên doanh Unilever VN (trước đây là Công ty Lever Việt Nam).

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tạicông văn số 191/BKHCN-ĐTG ngày 1/2/2010 (bản photocoppy đính kèm). Tổng cụcThuế đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệtại công văn số 191/BKHCN-ĐTG nêu trên và quy định tại các văn bản pháp luật thuếhiện hành để kiểm tra việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty Liên doanhUnilever Việt Nam đồng thời hướng dẫn Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúngquy định của pháp luật.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương