VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 452/VPCP-KG
V/v gia hạn thời gian thực hiện công trình LSNBKC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 193/LSNBKCngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ khángchiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình biên soạn và đề nghị cho gia hạnthời gian thực hiện công trình Lịch sử Nam Bộ kháng chiến đến tháng 12 năm2008.

Để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến theoQuy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CPngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoahọc và Công nghệ có ý kiến chính thức bằng văn bản về đề nghị trên của Hội đồngchỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến và gửi về Văn phòng Chính phủtrước ngày 25 tháng 01 năm 2008./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng chỉ đạo biên soạn LSNBKC;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ;
các Vụ: VX, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (5). NH. 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản