BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Điều kiện làm đại lý hải quan của kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 938/HQHCM-GSQL ngày 25/03/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về điều kiện làm đại lý của kho ngoại quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, có hiệu lực từ 1/4/2014 và đang triển khai tại Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố sẽ triển khai đồng bộ trong toàn ngành kể từ tháng 6/2014.
Theo đó, khi thực hiện khai hải quan điện tử thì chủ kho ngoại quan phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ; Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan thủ công, truyền thống, tại điểm d.1 khoản 6 Điều 63 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính cũng có quy định một trong những điều kiện thành lập kho ngoại quan là: chủ kho ngoại quan phải có máy tính được cài đặt phần mền theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn kho theo quy định của cơ quan hải quan và được nối mạng với hải quan quản lý kho ngoại quan; Tại Điều 30 của Thông tư cũng quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
Do vậy, chủ kho ngoại quan khi làm thủ tục công nhận là đại lý hải quan phải đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 14/2011/NĐ-CP là cần thiết.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh