VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4520/VPCP-KTN
V/v Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2159/BTNMT-TNN ngày 29 tháng 5 năm 2015 (kèm theo có ý kiếnbằng văn bản của các Bộ: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vậntải) về việc kiểm tra Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thẩm định lại Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của Dự án cải tạo cảnh quan và pháttriển đô thị ven sông Đồng Nai, đặc biệt là cáctác động của Dự án tới dòng chảy sông Đồng Nai như vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, xói, bồi, sạt lở lòng, bờ, bãi sông và chấtlượng nước sông Đồng Nai, làm cơ sở xử lý hoặc đề xuấtcấp thẩm quyền xử lý Dự án trên theo đúngcác quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá bổ sung về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống thiêntai của Dự án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diệnvề quyết định của mình; phối hợp chặt chẽ với BộTài nguyên và Môi trường và cácBộ, ngành liên quan, chịu trách nhiệm chỉ đạocác cơ quan chức năng của Tỉnh và Chủ đầu tưDự án cải tạo cảnh quan và phát triểnđô thị ven sông Đồng Nai cung cấp, bổ sungđầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án để phục vụ thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, TH, NC, V.I, V.III, KGVX;
-
Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Ngu
yễn Văn Tùng