VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4521/VPCP-QHQT
V/v làm việc với Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh (BCRA).

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh (BCRA) có Thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến việc nghiên cứu và làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia tỉnh Quảng Bình.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ban Quản lý Vườn Quốc gia liên quan đến việc Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh có Thư gửi Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Thư);
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
-Lưu: VT,QHQT(2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng