VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4525/VPCP-KG
V/v sản xuất máy đo thân nhiệt phát hiện bệnh SARS

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Văn phòng Chính phủ xin chuyển đến quý Bộ công văn số 123/CN 01 ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Trung tâm Công nghệ Lazer thuộc Viện ứng dụng Công nghệ để quý Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản