BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4529/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh,thành phố

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổigiai đoạn 2010-2015 và Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non; đểviệc mua sắm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho Giáodục mầm non ở các nhóm, lớp, đặc biệt là ở lớp mẫu giáo 5 tuổi có hiệu quả, BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo mua sắm, sửdụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, cụ thể như sau:

I/ CÁC CĂN CỨ

Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn2010-2015;

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Thông số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạyhọc tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;

Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày22/12/2008 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quảnlý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đàotạo đến năm 2010;

Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về an toàn đồ chơi trẻ em”;

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ vềnhãn mác hàng hoá; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;

Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi -Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.

II/ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC MUA SẮM

1. Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm nontổ chức rà soát các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học hiện có; căn cứ Danh mụctối thiểu, số nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo; số trẻ và điều kiện cơ sở vật chất,đội ngũ giáo viên hiện có để lập kế hoạch mua sắm đồ dùng, đồ chơi và thiết bịdạy học.

2. Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểudùng cho Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ đặt ra yêu cầutối thiểu; trên cơ sở kế hoạch mua sắm đã được lập, các cơ sở giáo dục mầm nonđề xuất việc mua sắm, tự làm đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo sốlượng, chất lượng, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí, cụ thể như sau:

1.1. Về số lượng: Đảm bảo mỗi nhóm lớp đủ số lượng đồ dùng,đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu; ưu tiên mỗi lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ 01bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu (kể cả ngoài công lập);

1.2. Về chất lượng: Việc mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bịdạy học phải đảm bảo các qui định hiện hành của Nhà nước, trong đó cần lưu ý:

+ Đối với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học sản xuấttrong nước: trên sản phẩm phải ghi rõ xuất xứ (địa chỉ nơi sản xuất; hạn sửdụng; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng; cảnh báo...) và chứng nhận hợp qui, công bốhợp qui và gắn dấu hợp qui theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơitrẻ em của sản phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

+ Đối với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhập khẩu:trên sản phẩm phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ (địa chỉ nơi sản xuất; hạn sửdụng; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng; cảnh báo...); đơn vị nhập khẩu và chứng nhậnhợp qui, công bố hợp qui và gắn dấu hợp qui theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia vềan toàn đồ chơi trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

2. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non đã trang bị đủ yêu cầutối thiểu, căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáoviên, có thể mua sắm thêm các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tiên tiếnkhác (ngoài Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu) nhưng phảiđảm bảo yêu cầu về chất lượng (tại mục 1.2.). Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầmnon, cần tổ chức tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học để bổ sung, cảitiến, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mớiphương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học cần thực hiện theoquy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đấu thầu xây dựng cơ bảnsố 38/2009/QH12 ngày 16/6/2009 của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng.

4. Hiệu trưởng các trường mầm non phải tổ chức nghiệm thu,bàn giao và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng đồdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tại đơn vị mình.

5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo mua sắm,bảo quản, sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các cơ sởgiáo dục mầm non đảm bảo số lượng, chất lượng và kịp tiến độ phục vụ cho nămhọc mới.

III/ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN - SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN ĐỒDÙNG, ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng đồ dùng, đồchơi, thiết bị dạy học cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của sở giáo dụcvà đào tạo các tỉnh, thành phố.

Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tổ chức tập huấn việc nghiệmthu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và bồi dưỡng để giáo viên ở các nhóm lớpsử dụng và bảo quản được đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo yêu cầu củachương trình giáo dục mầm non.

Trong quá trình tập huấn, nghiệm thu, cần bố trí đủ đồ dùng,đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành để giáo viên biết sử dụng, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạyhọc theo qui định.

2. Sử dụng và bảo quản

Để việc bảo quản và khai thác sử dụng đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học có hiệu quả, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiệncác công việc sau:

2.1. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để chỉ đạo sửdụng có hiệu quả kinh phí đầu tư từ Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học vànhà công vụ cho giáo viên; đồng thời tập trung huy động các nguồn kinh phí khácđể xây mới, sửa chữa, bổ sung đủ phòng học, cơ sở vật chất cho các trường mẫugiáo, đặc biệt là lớp mẫu giáo 5 tuổi để bảo quản và triển khai sử dụng đồdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻở các cơ sở giáo dục mầm non.

2.2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, hướng dẫn và giaotrách nhiệm cho Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch, tổchức mua sắm, tự làm, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồchơi, thiết bị dạy học đã trang bị, tránh lãng phí.

IV/ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA

1. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về danh mục đồ dùng, đồchơi, thiết bị dạy học tối thiểu; các văn bản qui định về chất lượng, qui chuẩnan toàn đồ chơi trẻ em do Nhà nước ban hành và điều kiện thực tế của các cơ sởgiáo dục mầm non, sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban ngànhchức năng chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức giám sát, kiểm tra,thanh tra việc mua sắm, tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học về số lượng,chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản, sử dụng đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ban,ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra, đánh giá công tác thiết bị dạy học của cácđịa phương trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện.

V/ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm nonđược cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương cho giáo dục mầmnon; kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo và các nguồnkinh phí hợp pháp khác.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, kinh phí mua sắmđồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non được lấy từ nguồn thu của cơ sở giáodục mầm non đó và cân đối từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạophổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường mầmnon và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dụcvà đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo đểgiải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ Vụ GDMN, Cục CSVCTBTH, Vụ KHCNMT, Vụ KHTC, Vụ TCCB, Cục NGCBQLGD, T.tra và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Hiệp hội TBGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa