BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/BTP- VĐCXDPL
V/v rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân các cấp;
-
y ban nhân dân các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021, sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động trin khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

2. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xác định các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình theo đúng tiến độ được giao tại điểm 4 Mục II của Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, tập trung vào thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, những định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và các văn kiện của Đảng, nhưng chưa được thể chế hóa và nhng vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn đòi hỏi. Trong đó, cần chú trọng hoàn thiện thể chế về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực ưu tiên xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: [email protected]) trước ngày 10/6/2021 đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình, đảm bảo đúng tiến độ được giao tại điểm 8 Mục II của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ, ngành và một số địa phương đ nm bt tình hình, trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan (dự kiến vào Quý II/2021).

Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Ngô Lan Hương - Điện thoại: 0905666314.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hp của Quý Cơ quan./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (đ
báo cáo);
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đ
phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhan Chí Hiếu