BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 453/LĐTBXH-LĐTL
V/v tham gia ý kiến đề án chế độ tiền lương đối với ngành ngoại giao

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Trả lời công văn số 084/BNG-TCCB ngày 12/01/2009 của BộNgoại giao về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Nhất trí về sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng chế độ tiềnlương mới đối với ngành Ngoại giao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.Tuy nhiên trong dự thảo Tờ trình đề nghị làm rõ một số nội dung như sau:

1. Đặc điểm, tính chất công việc, số lượng lao động; việcxếp lương, trả lương đối với cán bộ, công chức ngành ngoại giao để thấy đượctính chất đặc thù so với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhànước nói chung, trên cơ sở đó cần thiết xây dựng chế độ tiền lương mới đối vớicán bộ, công chức ngành ngoại giao.

2. Về nội dung các chế độ tiền lương và phụ cấp:

a/ Đề nghị xem xét nguyên tắc nêu tại trang 7 thuộc phạm vi,đối tượng áp dụng “Cán bộ ngoại giao đã được phong hàm, nếu được điều động vềcác đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao… thì vẫn được bảo lưu hệ số lương theohàm” vì không phù hợp với nguyên tắc xếp lương chung hiện nay là: “làm côngviệc gì, giữ chức vụ gì thì xếp lương theo công việc đó, chức vụ đó”.

b/ Về bảng lương theo hàm đối với cán bộ, công chức mang cấphàm ngoại giao, đề nghị xác định rõ tiêu chuẩn và đối tượng áp dụng các bậclương của từng cấp hàm ngoại giao, tránh trường hợp mất cân đối giữa các đối tượngđược phong hàm và giữa đối tượng được phong hàm với các chức danh khác trongngành ngoại giao. Ví dụ: Thứ trưởng được phong hàm Đại sứ xếp lương bậc 3 cộngphụ cấp chức vụ 1,3 có tổng hệ số là 10,7 cao hơn lương cao nhất của Bộ trưởng10,3 (kể cả Bộ trưởng được phong hàm Đại sứ, không có phụ cấp chức vụ lãnhđạo).

c/ Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức ngoạigiao không mang hàm ngoại giao, đề nghị làm rõ tính chất đặc thù lao động sovới cán bộ, công chức ở các cơ quan quản lý nhà nước để làm rõ sự cần thiết xâydựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức ngoại giao không mang hàmngoại giao. Trường hợp cần thiết, đề nghị thực hiện theo phương án tính phụ cấpđặc thù theo tỷ lệ (%) cho phù hợp với chế độ chung của Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiđể quý Bộ nghiên cứu, hoàn chỉnh lại Tờ trình Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc