BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu thuỷ sản Bà Rịa-Vũng Tàu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 9369/CT-KTTngày 14/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thựchiện công văn 12485/BTC-TCT và Công văn số 42/CV .CNCTY ngày 15/11/2013 của Chinhánh Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tàu tại thànhphố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi xuất khẩu hànghoá bằng đường bộ qua các quốc gia có đường biên giới đất liền với Việt Nam,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/12/2013, Bộ Tài chính đãban hành công văn số 17804/BTC-TCHQ về việc thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT (bản chụp công văn số 17804/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính kèm theo);

Ngày 17/01/2014, Bộ Tài chính đãban hành công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 về việc hoàn thuế GTGT hànghoá xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền (bản chụp công văn số875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh kiểm tra hồ sơ và xem xét cụ thể giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Chi nhánhCông ty Cổ phần chế biến xuất khẩu thuỷ sản Bà Rịa-Vũng Tàu tại thành phố HồChí Minh theo quy định của pháp luật thuế có liên quan và các văn bản của BộTài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu thuỷ sảnBà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu