BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4530/TCT-CS
V/v hướng dẫn chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4815/CT-TTr ngày 23/8/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Định xin ý kiến về chuyển lỗ.Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 4d Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "d) Đối với cáckhoản chuyển lỗ trước năm từ năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lýnhư sau: Cơ sở kinh doanh tiếp tục được chuyển lỗ vào các năm còn lại của kỳhạn chuyển lỗ mà không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Trườnghợp đã đăng ký chuyển lỗ thì thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký vàcác hướng dẫn nêu trên."

Tại điểm 1 mục VI phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển lỗ nhưsau: "Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ trước kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp năm 2007 thì số lỗ còn lại được tiếp tục chuyển lỗ theokế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký hoặc chuyển lỗ vào các kỳ tính thuế tiếp theonhưng thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinhlỗ."

Tại điểm 5.1 mục I phần B Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định: "5.1. Ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫngây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơkhai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khôngphụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trướckhi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sởngười nộp thuế."

Căn cứ theo các quy định nêu trên,trường hợp Công ty Du lịch Bãi dài Quy Nhơn đã đăng ký chuyển toàn bộ số lỗ củanăm 2003 vào năm 2008 nhưng đến năm 2007 công ty có lãi thì được điều chỉnh lạihồ sơ kê khai về thời gian chuyển lỗ; thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kểtừ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ; việc thực hiện điều chỉnh hồ sơ kê khai vềthời gian chuyên lỗ phải thực hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết địnhkiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Bình Định được biết và căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai