BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4530/TCT-CS
V/v: xác định tỷ lệ làm căn cứ ấn định thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Phú Yên;
- Cục thuế Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1491/CT-TTr ngày 9/9/2008 Cục thuế tỉnh Phú Yênđề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn tỷ lệ ấn định thuế TNDN hoặc cung cấp tỷ lệ thunhập chịu thuế của một số cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ôtô trong nước để Cục thuếtỉnh Phú Yên có cơ sở ấn định thuế TNDN đối với Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD,là đơn vị chuyên nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc, Malayxia để sản xuất, lắpráp xe ôtô tải đến 7 tấn, xe ôtô khách đến 16 chỗ ngồi, về việc này Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1.Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này bản photocopy công văn số 1491/CT-TTr ngày9/9/2008 của Cục thuế tỉnh Phú Yên cùng Bản kê số lượng xe sản xuất, tiêu thụ(có giá bán) của Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD Việt Nam năm 2007.

Đềnghị Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Cục thuế tỉnh Đồng Nai,Cục thuế Hà Nội, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp các thông tin liên quan đếndoanh thu, thu nhập chịu thuế của một số cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô tải, ôtôkhách tương tự như các dòng xe do Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD lắp ráp (ôtôtải đến 7 tấn, ôtô khách đến 16 chỗ ngồi; giá bán từ 7.900 USD đến 18.900 USD,linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, Malayxia) để Cục thuế tỉnh Phú Yên tham khảolàm cơ sở ấn định thuế. Các Cục thuế có thể sử dụng thông tin từ các Biên bảnkiểm tra, thanh tra thuế (đối với các trường hợp đã kiểm tra) hoặc thông tin từHồ sơ khai quyết toán thuế của đơn vị sản xuất, lắp ráp ôtô.

2.Trường hợp cần thiết, đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên liên hệ trực tiếp với Hiệphội ôtô, xe máy Việt Nam (VAMA) và đề nghị VAMA cung cấp số liệu về các cơ sởlắp ráp các dòng xe tương tự như dòng xe do Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD lắpráp có linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, Malayxia và những số liệu cần thiếtkhác qua các năm của các cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô để tham khảo phục vụ việcấn định thuế TNDN.

Tổngcục Thuế thông báo để các Cục thuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương