VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 4530/VPCP-QHQT

V/v: mua xe ô tô cho Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 2083/UBND-NN , ngày 23 tháng 6 năm 2010) về việc đề nghị cho phép mua ô tô phục vụ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định - VIE 0703511, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định mua nhập khẩu 01 xe ô tô 02 cầu 07 chỗ ngồi cho Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định - VIE 0703511.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc mua xe ô tô nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc