BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4531/TCT-CS V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trảlời công văn số 919/CT-THNVDT ngày 09/06/2008 của Cục thuế tỉnh Yên Bái đề nghịhướng dẫn về chính sách thuế đối với công trình XDCB bằng tiền viện trợ của tổchức trong nước và huy động người dân địa phương đóng góp bằng ngày công laođộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.15 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị địnhsố 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn vềđối tượng không chịu thuế GTGT: "Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng cáccông trình văn hóa nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạtầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợnhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30%tổng số vốn thực chi cho công trình".

Theohướng dẫn trên, trường hợp nhà thầu ký hợp đồng với UBND huyện Trấn Yên thicông xây dựng công trình trường mầm non tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên,tỉnh Yên Bái, sử dụng nguồn vốn là tiền viện trợ của Trung tâm nghiên cứu hỗtrợ doanh nghiệp, Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhơn Hoà thành phố Hồ ChíMinh và huy động người dân địa phương đóng góp bằng ngày công lao động thì giátrị công trình trên không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương