BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 4531/TCT-CS

V/v: Thuế GTGT và TNDN đối với hàng hóa bị tổn thất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5239/CT-TTHT ngày 5/9/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ đối với sản phẩm hỏng, bị hủy của Công ty TNHH Thương mại Khatoco. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đầu vào đối với lô sản phẩm hỏng:

Theo quy định tại điểm 1.2.c.1 và điểm 1.2.c.5 Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“c1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ”;

“c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Khatoco tiến hành hủy một số lượng sản phẩm hoàn chỉnh là áo sơ mi do chất lượng vải kém và không thể tiêu thụ được thì Công ty không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với chi phí, nguyên vật liệu và phí gia công may để tạo nên số lượng sản phẩm hủy nêu trên.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Khatoco đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT của lô sản phẩm kém chất lượng phải thanh hủy nêu trên tại các kỳ kê khai trước đó thì Công ty thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ theo quy định.

2. Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2a, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

“a2. Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên vượt quá định mức do doanh nghiệp xây dựng thì phần vượt định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ quy định tại điều 2, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp tháng 2/2011, Công ty TNHH Thương mại Khatoco tiến hành hủy một số sản phẩm hoàn chỉnh là áo sơ mi do chất lượng vải kém, Công ty đã nhận được tiền bồi thuờng cho nguyên liệu kém phẩm chất để tạo ra lô áo sơ mi nói trên thì các khoản chi phí đầu vào để tạo ra sản phẩm hỏng, phải hủy bỏ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, KK, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nhận thừa kế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ?