BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4531/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4259/CT-KK &KTT ngày 3/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghịkhôi phục mã số thuế của Công ty TNHH Phi Nga (MS: 2500363679). Về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 165 Luật doanhnghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trườnghợp:

"d) Không hoạt động tại trụsở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

e) Ngừng hoạt động kinh doanhmột năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;"

Điều 59, Nghị định số 43/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010 của Chính Phủ về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Điểm 1, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quyđịnh thời hạn đăng ký thuế như sau:"Đối tượng thuộc diện đăng ký thuếphải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngàylàm việc, kể từ ngày:

- Được cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhậnđầu tư;…"

Khoản 3, Điều 3; khoản 2, Điều 15Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quảnlý thuế về đăng ký thuế quy định:

"Tổ chức kinh doanh khichấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụnglại";

"Trường hợp người nộp thuếkhông còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xácđịnh được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lậpbiên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh củangười nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuếcủa ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợpcùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã sốthuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bảnhướng dẫn thi hành."

Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày01/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thôngtin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnhVĩnh Phúc thì MS: 2500363679 của Công ty TNHH Phi Nga do Chi cục Thuế HuyệnBình Xuyên quản lý thuế. Chi cục Thuế Huyện Bình Xuyên đã có biên bản xác minhcơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh đối với Công ty TNHH Phi Nga (MS: 2500363679) và cóThông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh gửi các cơ quan cóliên quan trong đó có Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo quy trình trao đổi thôngtin (QĐ số 1403/QĐ-TCT ).Cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mãsố thuế 2500363679. Do vậy, Công ty TNHH Phi Nga (MS: 2500363679) bị xử phạthành chính về việc không kê khai thuế và không được sử dụng lại mã số thuế2500363679 theo quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC và 80/2012/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chứcCục thuế tỉnh Vĩnh Phúc rà soát việc quản lý đăng ký, kê khai thuế của ngườinộp thuế trên địa bàn và phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cóliên quan, thực hiện việc cấp, đóng mã số thuế và đôn đốc kê khai thuế theođúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Chi cục thuế huyện Bình Xuyên;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu