VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4531/VPCP-QHQT
V/v thực hiện các quy định mới về điều ước quốc tế trong Hiến pháp năm 2013

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét đề nghị của BộNgoại giao tại văn bản số 1258/TTr-BNG-LPQT ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việchướng dẫn thực hiện cácquy định mới vềđiều ước quốc tế trong Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Các Bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nghiêm túc thực hiện các quy định mới củaHiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực điều ước quốc tế, trong đó đặc biệt lưu ý vấnđề thẩm quyền và thời hạn, bảo đảm kịp thời trong hoạt động đối ngoại.

2. Bộ Tư pháp chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu sửa đổi, bổ sungNghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2012 về việc phân công cho Thủtướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốctế, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2014.

3. Bộ Ngoại giaochủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan rà soát các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bảncủa công dân; báo cáo Chính phủ trong tháng 7 năm 2014 để Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích quy địnhtại Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định về thẩm quyền của Quốc hội quyết địnhphê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế về quyền conngười, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

4. Bộ Ngoại giao,Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết cácvướng mắc trong lĩnh vực điều ước quốc tế trong quá trình sửa đổi, bổ sung LuậtTổ chức Chính phủ và Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). TB

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên