BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4532/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời các công văn số 1158/CT-KTr ngày 07/7/2014 và công văn số 1364/CT-KTr ngày 11/8/2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 69, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010và Điều 69, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng An pha nhập khẩu vật liệu từ Công ty Danieli của Ý bằng “Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch” của một số loại vật liệu (như: vòng đệm, bánh xe, lò xo cuộn, motor, ...) để sản xuất khung, dầm thép bán lại cho Công ty Danieli, các vật liệu này được Công ty Danieli cung cấp miễn phí theo quy định cụ thể trong điều khoản hợp đồng mua, bán giữa hai bên nên không phát sinh giao dịch thanh toán và Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng An pha có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra cụ thể, nếu những vật liệu này được dùng cho hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì thực hiện giải quyết khấu trừ hoàn thuế đối với thuế GTGT đã nộp khẩu nhập khẩu theo đúng quy định. Đồng thời Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các vật liệu nói trên đảm bảo theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu