ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4532/UBND-NC
V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
-
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính(gửi kèm); UBND chỉ Thành phố đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, thị xã: Tiếp tục khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế;đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hànhchính; tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính tại các cấp chínhquyền; đề xut sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; kim soát chặt việc ban hành mớicác thủ tục hành chính; thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhn,xử lý phản ánh kiến nghị...góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, minh bạch hóa hoạt độngcủa cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức thựchiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đu cơ quan, đơn vị đ xảy ra vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

2. Giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực về công tác cải cách hành chính chung của Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện và định kỳ tổnghợp Báo cáo chung, báo cáo UBND Thành phố.

3. Giao Sở Tư pháp căn cứ các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng tham mưu để UBND Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quảcông tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bànThành phố, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túcthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, HĐND Tp;
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Tp;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng CV, NC, HCTC, QTTV;
- Các cơ quan báo, đài TƯ&HN;
- Lưu: VT, NCĐà.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn