VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4534/VPCP-KTN
V/v QH tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1746/BTNMT-TCMT ngày 12 tháng 5 năm 2014 về kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược (ĐMC) của Quyhoạch tng th phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng tiếp thu kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá môitrường chiến lược (ĐMC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trênvà hoàn thiện Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), dự thảo Quyết định tổng thể phát triển Vật liệu xâydựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP;  các Vụ: TH, KGVX, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ