VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v:Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3066/TTr-BKHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2015 về việc báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương (chi tiết tại phụ lục kèm theo) khẩn trương gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, nhất là các chỉ tiêu thuộc Sở, Ban, ngành địa phương chịu trách nhiệm thu thập và biên soạn.
3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong việc triển khai bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành tại địa phương, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TKBT, HC, QHQT, KGVX, KTN, PL, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

DANH SÁCH
BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA GỬI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ NĂM 2014 VỀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Công văn số 4537/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ)

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

1. Bộ, cơ quan:

STT
Bộ, ngành
Chưa gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
Chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014
1
Bộ Ngoại giao
x
x
2
Bộ Thông tin và Truyền thông
x
x
3
Bộ Giáo dục và Đào tạo
x
x
4
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
x
5
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
x
6
Bộ Nội vụ
x
7
Bộ Công an
x
8
Bộ Tư pháp
x
9
Bộ Tài nguyên và Môi trường
x
10
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
x
11
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
x
12
Ủy ban dân tộc
x

2. Địa phương:

STT
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chưa gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
Chưa gửi cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014
1
Hà Nội
x
2
Hà Giang
x
3
Cao Bằng
x
4
Bắc Kạn
x
5
Tuyên Quang
x
6
Lai Châu
x
x
7
Sơn La
x
8
Yên Bái
x
9
Hòa Bình
x
10
Thái Nguyên
x
11
Lạng Sơn
x
12
Quảng Ninh
x
x
13
Phú Thọ
x
14
Vĩnh Phúc
x
x
15
Bắc Ninh
x
16
Hải Phòng
x
17
Hưng Yên
x
18
Thái Bình
x
19
Nam Định
x
20
Ninh Bình
x
21
Thanh Hóa
x
22
Nghệ An
x
23
Hà Tĩnh
x
24
Quảng Bình
x
25
Quảng Trị
x
26
Quảng Ngãi
x
27
Phú Yên
x
28
Ninh Thuận
x
29
Bình Thuận
x
30
Gia Lai
x
31
Đắk Lắk
x
32
Đắk Nông
x
33
Lâm Đồng
x
34
Tây Ninh
x
35
Bình Dương
x
36
Đồng Nai
x
37
Bà Rịa Vũng Tàu
x
38
Long An
x
x
39
Tiền Giang
x
40
Bến Tre
x
41
Trà Vinh
x
42
Vĩnh Long
x
43
Đồng Tháp
x
x
44
An Giang
x
45
Hậu Giang
x
46
Sóc Trăng
x
47
Cà Mau
x

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?