BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/BGDĐT-GDDT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường dự bị đại học dân tộc;
- Các trường: Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Hữu Nghị 80, Hữu Nghị T78.

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hànhKhung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệmvụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triểngiáo dục dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghịlần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghịquyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngànhGiáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của BộGiáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lýgiáo dục dân tộc.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dụccác cấp học ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và hệ thống các trường phổthông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường dự bịđại học dân tộc (DBĐHDT).

Tiếp tục tổ chức và quản lý tốt việc dạy học tiếngDTTS cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục theoquy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻem, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng DTTS, miền núi.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đốivới giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoànthiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS,miền núi.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vậnđộng và phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉthị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lựcvà hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cườngcông tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinhgắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngànhthành hoạt động thường xuyên trong các trường PTDTNT, PTDTBT, DBĐHDT và cơ sởgiáo dục vùng DTTS, miền núi.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các tấm gương điểnhình về đạo đức nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý tâm huyết, cónhiều kinh nghiệm, sáng kiến trong quản lý, giáo dục, giảng dạy và chăm sóc,nuôi dưỡng học sinh ở vùng DTTS, miền núi.

II. Nâng cao chất lượng giáo dụcở vùng DTTS, miền núi

1. Bảo đảm duy trì số lượng và nâng cao chấtlượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ở các cấp học

Các cấp quản lý và cơ sở giáo dục ở miền núi, vùngDTTS tiếp tục tập trung chỉ đạo huy động tối đa trẻ em, học sinh đi học, đồngthời có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ởcác cấp học phù hợp điều kiện địa phương.

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về chất lượng,các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS của địa phươngtừ mầm non đến phổ thông, trên cơ sở đó, tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiếtthực, phù hợp thực tế để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS,góp phần bảo đảm công bằng trong giáo dục và rút ngắn khoảng cách về chất lượnggiáo dục giữa các vùng, miền.

2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng caochất lượng giáo dục trong các trường PTDTNT, PTDTBT

2.1. Phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp

- Củng cố mạng lưới, quy mô trường PTDTNT, hoàn thànhcác mục tiêu của Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn2011 - 2015.

- Tiếp tục quy hoạch, thành lập trường PTDTBT theoquy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT,bảo đảm trường PTDTBT được thành lập phát triển bền vững, ổn định.

2.2. Công tác tuyển sinh

- Thực hiện tốt các quy định hiện hành về công táctuyển sinh vào trường PTDTNT, PTDTBT. Đổi mới công tác tuyển sinh đối với trườngPTDTNT theo hướng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tuyển chọn được những học sinhưu tú của các DTTS vào học; ưu tiên tuyển học sinh các dân tộc rất ít người(theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú trong các trườngPTDTBT theo đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy và học trong trườngPTDTNT, PTDTBT

a) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướngdẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; Quy định quảnlý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp đốitượng học sinh DTTS để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học

- Các trường PTDTNT, PTDTBT, các cơ sở giáo dục ởvùng DTTS, miền núi tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinhngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng đúng đốitượng học sinh; đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinhDTTS; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên phù hợptình hình thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại họcsinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học, kiểm tra, đánhgiá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS; thực hiệntốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học2014 - 2015, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù trong trườngPTDTNT, PTDTBT gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức,lối sống cho học sinh

- Tổ chức và quản lý học sinh trong khu nội trú; hoạtđộng tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.Giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập vàsinh hoạt; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;tăng cường giáo dục kỹ năng sống và kĩ năng hoạt động xã hội cho học sinh với cácnội dung thiết thực, phù hợp tâm lí, sinh lí lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS;tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúngquy định; phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho họcsinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của họcsinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nângcao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho họcsinh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thểthao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dụctoàn diện cho học sinh.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướngnghiệp - dạy nghề truyền thống phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương; tổ chức hoạt động lao động sản xuất cải thiện đời sống cho họcsinh trường PTDTNT, trường PTDTBT.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục của các trườngdự bị đại học

- Thực hiện công tác tuyển sinh, bồi dưỡng, xét chọnvà phân bổ học sinh vào đại học, cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học theođúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm nghiêm túc, côngkhai, công bằng, hiệu quả.

- Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục trong cáctrường, khoa DBĐHDT theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cácphương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với việc kiểm travà thi cuối khóa, thi trung học phổ thông quốc gia đối với học sinh dự bị đại học.

- Tích cực đổi mới phương pháp, cách thức và nộidung dạy học; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

4. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếngdân tộc thiểu số

4.1. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS

- Tiếp tục triển khai việc chuẩn bị và tăng cườngtiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh DTTS cấp tiểu học theo hướng dẫn tạiCông văn số 8114/BGDĐT ngày 15/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nângcao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh DTTS.

- Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho họcsinh DTTS thông qua các hoạt động dạy học của các môn học và hoạt động giáo dụcngoài giờ học chính khóa. Tổ chức có hiệu quả chương trình giao lưu “Tiếng Việtcủa chúng em” cho học sinh DTTS cấp tiểu học.

4.2. Dạy học tiếng dân tộc thiểu số

a) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy vàhọc tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục

- Thực hiện việc dạy và học tiếng DTTS theo quy địnhtại Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạyvà học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trungtâm giáo dục thường xuyên và Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLB-BGDĐT-BTC-BNVngày 03/11/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướngdẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP .

- Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể,tổ chức và quản lý việc dạy học tiếng DTTS bảo đảm nền nếp, chất lượng, phù hợpvới điều kiện của các nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, khả năngthanh toán chế độ, chính sách cho người dạy và người học. Tiếp tục thực hiện tốtviệc dạy chính thức 6 tiếng dân tộc trong trường phổ thông, bao gồm các tiếng:Hmông, Êđê, Jrai, Bahnar, Chăm, Khmer; tiếp tục tổ chức tốt việc thí điểm dạytiếng Hoa.

- Tiếp tục phát triển số lượng và nâng cao chất lượngdạy học tiếng DTTS. Tăng cường bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ quản lýgiáo dục để bảo đảm hiệu quả dạy học tiếng DTTS.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc dạy học tiếngDTTS theo chương trình và sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành; xây dựng hệ thống hồ sơ theo dõi, quản lý dạy học tiếng DTTS theo quy định.

b) Tiếp tục triển khai dạy tiếng DTTS cho cán bộ quảnlý, giáo viên vùng DTTS theo Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 29/11/2004 của Thủtướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ,công chức công tác ở vùng DTTS miền núi và Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấpchứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

III. Tăng cường công tác quản lýgiáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, miền núi

1. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

- Các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu vớicấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục đào tạo ở vùng DTTS; thựchiện nghiêm túc phân cấp quản lý về giáo dục dân tộc theo các quy định hiệnhành; đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng caochất lượng giáo dục dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn xã hội quantâm tới giáo dục ở vùng DTTS, miền núi.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, chỉ đạogiáo dục dân tộc ở các tỉnh/thành phố có đông học sinh DTTS, bảo đảm mỗi sởgiáo dục và đào tạo có bộ phận đầu mối quản lý, chỉ đạo về giáo dục dân tộc củađịa phương.

- Các cấp quản lý và các nhà trường tăng cường ứngdụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống dữ liệu về giáo dục dân tộc củađịa phương theo các cấp học và theo từng DTTS (Vụ Giáo dục dân tộc sẽ có vănbản hướng dẫn riêng). Thực hiện tốt công tác thông tin giữa Bộ Giáo dục vàĐào tạo và địa phương về giáo dục dân tộc, bảo đảm đáp ứng có chất lượng, kịpthời các văn bản chỉ đạo về giáo dục dân tộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trường DBĐHDT,PTDTNT, PTDTBT và các cơ sở giáo dục vùng DTTS về các lĩnh vực: quản lý dạy học,hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng học sinhnội trú, bán trú; thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lývà học sinh; việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai đối với cơ sở giáo dụctheo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ởvùng DTTS, miền núi

- Các sở giáo dục và đào tạo chủ động bố trí, sắp xếphợp lí đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các trường PTDTNT, PTDTBT. Bổ sung giáoviên có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm huyết với giáo dục dân tộc cho các trườngPTDTNT, PTDTBT.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng nâng caotrình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác tạicác trường PTDTNT, PTDTBT về: tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù; hoạt độnggiáo dục ngoài giờ chính khóa; công tác học sinh nội trú, bán trú; đặc điểm tâmlí học sinh DTTS, văn hoá dân tộc và tri thức địa phương; về giáo dục môi trường,phòng chống HIV/AIDS, giáo dục kĩ năng sống, tư vấn tâm lí học đường,...

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp vớihọc sinh DTTS và dạy học sát với khả năng, trình độ nhận thức của các đối tượnghọc sinh. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý trường PTDTNT, PTDTBT, DBĐHDT thực hiệnmột sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi sáng kiếnkinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong từng trườngPTDTNT, PTDTBT và từng địa phương. Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp trongtrường PTDTNT, PTDTBT và với các trường phổ thông trên địa bàn.

IV. Thực hiện chế độ, chính sáchđối với giáo dục dân tộc

1. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ,chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dụccông tác ở vùng DTTS, miền núi

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời cácchế độ, chính sách đã được ban hành đối với trường PTDTNT, PTDTBT, DBĐHDT và họcsinh bán trú, học sinh DTTS, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người. Sở giáo dụcvà đào tạo tạo phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các chínhsách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiệnchế độ, chính sách đối với cơ sở giáo dục, học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quảnlý cơ sở giáo dục công tác ở vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm phápluật về chế độ, chính sách giáo dục nói chung, đối với giáo dục dân tộc nóiriêng.

2. Tiếp tục cấp phát một số ấn phẩm báo, tạpchí cho vùng DTTS, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Dân tộctiếp tục cấp phát một số loại báo, tạp chí cho các lớp học thuộc cấp tiểu học,THCS theo quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướngChính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS, miền núi vàvùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm cung cấpđầy đủ danh sách, địa chỉ các trường, lớp tiểu học, trung học cơ sở, các trườngphổ thông dân tộc nội trú vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảotheo quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 và chỉ đạo việc sửdụng, bảo quản báo chí được cấp có hiệu quả.

3. Chủ động tham mưu ban hành các chính sáchcủa địa phương về giáo dục dân tộc

Bên cạnh chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, cácsở giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu để ban hành các chính sách của địaphương về giáo dục dân tộc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lựcđể đầu tư cho giáo dục vùng DTTS, miền núi.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào điềukiện thực tế của địa phương, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụnăm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc cụ thể, phù hợp.

2. Hiệu trưởng các trường dự bị đại học dân tộc,Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78 xâydựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 phù hợp chức năng, nhiệm vụcủa nhà trường.

3. Các đơn vị chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầyđủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học và các văn bảnhướng dẫn sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộccủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghịcác đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc)để kịp thời xử lý.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa