BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4539/TCT-CS
V/v thu thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bắc Cạn.

Trảlời Công văn số 699/CT-KTNB ngày 05/9/2008 của Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn về thuthuế tài nguyên lâm sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1998 quy định: “1- Tài nguyên thiênnhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinhtế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữutoàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý.

2-Mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên quy định tại Khoản 1 Điềunày đều là đối tượng phải nộp thuế tài nguyên, trừ đối tượng quy định tại Điều3 Pháp lệnh này”.

-Tại Mục III, Phần IV Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều củaNghị định số 68/1998/NĐ-CP hướng dẫn: “III – Miễn thuế tài nguyên đối với sảnphẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác như:gỗ, cành, củi, tre, nứa, lá, giang, tranh, vầu, lồ ô phục vụ cho cuộc sống sinhhoạt hàng ngày; kể cả có dư thừa bán ra. Phạm vi bán ra trong phạm vi địa bànhuyện nơi khai thác. ….

Cáctrường hợp bị phát hiện lợi dụng việc miễn thuế tài nguyên để tổ chức khai thácbừa bãi rừng tự nhiên, cơ quan thuế phải thu hồi quyết định miễn thuế (nếu có)và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật hiện hành”.

Căncứ quy định nêu trên, cá nhân ở địa phương khác, năm 2008 có mua của hộ giađình miền núi một nhà sàn cũ được làm từ năm 1990 thì không thuộc diện nộp thuếtài nguyên.

Trườnghợp hộ gia đình miền núi lợi dụng chính sách miễn thuế tài nguyên để khai thácgỗ tạo thành vật liệu làm nhà để trốn thuế thì bị truy thu đủ số thuế tàinguyên phải nộp và xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương