Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4539 TCT/TTR-TCCB
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRUY THU TIỀN
HOÀN THUẾ GTGT BỊ GIAN LẬN

Kính gửi: Cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục thuế đã có nhiều vănbản chỉ đạo đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan pháp luậtđể điều tra, xử lý các vụ vi phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).Tuy nhiên, cho đến nay số tiền hoàn thuế bị gian lận chưa được thu hồi còn khálớn.

Có tình hình trên là do:

- Nhiều hồ sơ vi phạm chưa đếnmức phải chuyển cho cơ quan pháp luật điều tra, khởi tố vụ án, nhưng đã làm thủtục chuyển cho cơ quan Công an, Viện Kiểm sát làm cho số lượng các vụ có dấuhiệu vi phạm tăng lên quá nhiều, cơ quan pháp luật sau khi xem xét không thấycác chứng cứ vi phạm nên không tiến hành điều tra nhiều vụ. Một số vụ do khôngđủ lực lượng nên chưa tiến hành điều tra được.

- Chưa sử dụng đầy đủ quyền hạncủa cơ quan Thuế đã được quy định tại các Luật thuế để thu hồi các khoản tiềnthuế bị gian lận.

- Chưa thật chủ động phối hợpchặt chẽ và có hiệu quả với cơ quan Hải quan, cơ quan Công an, Viện kiểm sát,Toà án, Ngân hàng Nhà nước để điều tra xử lý vi phạm và thu hồi tiền thuế đã bịgian lận.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tácquản lý thu thuế GTGT, nhằm thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản tiền hoàn thuếđã bị một số doanh nghiệp gian lận nộp vào NSNN, Tổng cục trưởng Tổng cục thuếyêu cầu Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tổ chức ngay đợt tổng kiểm trađể thu hồi lại số tiền hoàn thuế đã bị một số doanh nghiệp gian lận vào NSNNtrước ngày 31/12/2002;

1. Mọi khoản tiền hoàn thuế đãbị gian lận dù đã chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật hay đang do cơ quan Thuếtheo dõi đều phải xác định rõ và thu hồi về cho NSNN.

2. Các Cục thuế phải rà soátngay các trường hợp vi phạm về hoàn thuế GTGT đang do cơ quan Thuế theo dõi,quản lý mà chưa tổ chức thu hồi hoặc thu hồi chưa đủ số tiền hoàn thuế gian lậnthì phải ra lệnh thu và có biện pháp thu hồi ngay đối với từng trường hợp cụthể.

3. Đối với các hồ sơ vi phạmhoàn thuế đã chuyển cho cơ quan pháp luật khởi tố, điều tra thì:

a. Trường hợp đã được Toà án xétxử thì căn cứ vào kết luận của bản án, phối hợp với Toà án để thu hồi.

b. Trường hợp cơ quan điều trađã kết thúc điều tra thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồitheo kết luận điều tra.

c. Trường hợp đang điều tra, cơquan thuế cần chủ động làm việc với cơ quan Công an để nắm tiến độ và kết quảđiều tra, cung cấp tài liệu và cử cán bộ Thuế tham gia (nếu cơ quan Công an yêucầu). Trong quá trình điều tra nếu đã phát hiện vi phạm về thuế thì phối hợpvới cơ quan Công an có biện pháp thu hồi ngay vào NSNN theo quy định của luậtthuế, không nhất thiết phải chờ kết thúc điều tra.

d. Trường hợp cơ quan Công anchưa có điều kiện điều tra, hoặc chưa đến mức phải khởi tố điều tra vụ án thìbàn với cơ quan Công an phối hợp với cơ quan Thuế để kiểm tra, xử lý theo quyđịnh của các văn bản pháp luật về thuế. Nếu cơ quan Công an không có điều kiệnphối hợp thì cơ quan Thuế tự tổ chức thanh tra, kiểm tra ngay và thu hồi khoảntiền thuế vi phạm (nếu có) vào NSNN.

4. Phương pháp tiến hành

Thực hiện theo hướng dẫn tạiCông văn số 342/TCT-TTr ngày 6/2/2001 của Tổng cục Thuế. Khi kiểm tra cần lưu ýcác trường hợp sau đây:

a. Đối với trường hợp có dấuhiệu là xuất khẩu khống thì tập trung xác định hàng có thực xuất không? Nếu đãxác định là xuất khẩu khống (không xuất khẩu nhưng kê khai xuất khẩu để hưởngthuế suất 0% và xin hoàn thuế) thì áp dụng ngay biện pháp để thu hồi số tiềnthuế đã hoàn, không cần phải kiểm tra đối chiếu đầu vào nữa.

- Trường hợp kê khai xuất khẩuhàng hoá cho một số doanh nghiệp của Trung Quốc mà phía Trung Quốc đã xác minhvà trả lời là các doanh nghiệp trên không có thực thì áp dụng ngay biện phápthu hồi đã chị đạo tại Công văn số 852/TCT-TTr ngày 22/2/2002 của Tổng cụcThuế.

- Các Cục thuế kiểm tra lại tấtcả các bộ hồ sơ xuất khẩu có vi phạm về hoàn thuế GTGT, ghi rõ thời điểm, cửakhẩu xuất khẩu, tờ khai Hải quan và các tài liệu khác để gửi cho cơ quan Hảiquan kiểm tra xác minh lại. Bộ Tài chính đã giao cho cơ quan Hải quan nhiệm vụphối hợp kiểm tra và soát lại các bộ hồ sơ xuất khẩu có liên quan đến vi phạmhoàn thuế GTGT.

- Các trường hợp đề nghị cơ quanHải quan xác minh đều gửi thêm một bộ hồ sơ cho Tổng cục Thuế để phối hợp vớiTổng cục Hải quan chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh.

b. Các trường hợp phải kiểm tra"đầu vào" thì căn cứ vào hồ sơ xin hoàn thuế để kiểm tra, đối chiếu, xác minhhoá đơn với các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá để xuất khẩu; xác định đúng giá trịhàng hoá thực mua (số lượng, giá trị), thuế GTGT đầu vào đã kê khai thuế.

Theo trình tự đó, các cơ quanThuế có trách nhiệm phối hợp kiểm tra xác minh cho đến đơn vị bán hàng đầu tiênđể xác định số tiền thuế vi phạm.

Để việc kiểm tra, xác minh đượcnhanh chóng, chính xác, đảm bảo yêu cầu thu hồi theo thời gian Bộ Tài chính quyđịnh, yêu cầu tất cả cơ quan Thuế và cán bộ Thuế các cấp phải thấy rõ việc xácminh hoá đơn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, là kỷ luật công tác củangành, không phải là việc làm "giúp", làm "hộ" cơ quan Thuế khác.

Nếu là hoà đơn thuận lợi thìkhông quá 5 ngày, nếu là hoá đơn có tình tiết phức tạp thì không quá 15 ngày kểtừ ngày cơ quan Thuế nhận được phiếu yêu cầu xác minh hoá đơn. Kết quả xác minhphải gửi theo đường chuyển nhanh cho cơ quan Thuế có yêu cầu xác minh. Nếu xácminh không đúng, không kịp thời, không rõ ràng thì cán bộ xác minh hoá đơn phảibị đình chỉ công việc để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý. Lãnh đạo CụcThuế và Lãnh đạo đơn vị có cán bộ thuế chịu trách nhiệm liên đới.

5. Đối với các khoản tiền thuếbị gian lận thì ra lệnh thu ngay vào NSNN. Các Cục thuế cần nắm đầy đủ các tàikhoản giao dịch của doanh nghiệp mở tại các tổ chức tín dụng. Tổ chức làm việcvà có văn bản kiến nghị các Tổ chức tín dụng thực hiện các lệnh thu, lệnh pháttrích từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp các khoản tiền thuế gian lận, nợđọng, tiền phạt và NSNN theo quy định tại tiết a, khoản 4, Điều 19 Luật thuếGTGT và Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ (nêutrên). Nếu các tổ chức tín dụng không thực hiện thì cần lập văn bản để báo cáoTổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp doanhnghiệp cố tình chây ì thì cơ quan Thuế áp dụng ngay biện pháp phong toả tàikhoản.

6. Đối với các trường hợp viphạm hoá đơn thì kiểm tra làm rõ doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn bất hợp phápvào các mục đích:

- Lập hoá đơn khống để tạo điềukiện cho các doanh nghiệp khác khai khống để chiếm đoạt tiền thuế GTGT.

- Để hợp thức hoá hàng nhập lậu,trốn thuế nhập khẩu, để được khấu trừ, hoặc hoàn thuế.

- Để khai tăng giá trị côngtrình XDCB rút tiền NSNN thông qua việc thanh toán giá trị công trình xây dựng.

- Để khai tăng giá trị thiết bị,vật tư rút tiền kinh phí hành chính sự nghiệp và của doanh nghiệp nhà nước.

-...

Khi xác định các trường hợp cósai phạm về hoá đơn, cơ quan Thuế cần chủ động hoặc phối hợp với cơ quan Tàichính, các cơ quan liên quan khác để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quyđịnh hiện hành. Đối với các trường hợp bán và lập hoá đơn khống để các doanhnghiệp khác kê khai khống thuế GTGT đầu vào, rút tiền ngân sách thì phải thôngbáo kịp thời cho cơ quan Thuế liên quan để xử lý.

7. Đồng chí Cục trưởng Cục Thuếphải tập trung lực lượng cán bộ thuế đủ sức thực hiện nhanh chóng các công việctrên và đạt mục tiêu đề ra; nơi nào có nhiều hồ sơ vi phạm thì lập Ban chỉ đạochuyên lo việc này; phải đề ra kế hoạch và các biện pháp cụ thể phù hợp vớithực tế của địa phương.

- Đồng chí Cục trưởng chịu tráchnhiệm trước Tổng cục trưởng về kết quả thu hồi tiền thuế bị gian lận tại địaphương mình và nghĩa vụ phối hợp với cơ quan Thuế trong cả nước.

- Các Trưởng phòng thuộc CụcThuế, Chi cục trưởng các Chi cục Thuế chịu trách nhiệm về kết quả thu hồi tiềnthuế GTGT bị gian lận thuộc trách nhiệm của mình.

- Cán bộ Thuế giải quyết hồ sơhoàn thuế GTGT và các cán bộ có liên quan khác chịu trách nhiệm trước thủtrưởng cơ quan Thuế trực tiếp về việc kiểm tra thu hồi khoản tiền thuế đã bịgian lận.

Ngoài các lý do bất khả khángnhư doanh nghiệp đã phá sản, đã bỏ trốn, giải thể... Nếu không thu hồi đượctiền thuế GTGT bị gian lận thì các cán bộ thuế có liên quan sẽ bị xử lý kỷ luậtnghiêm khắc.

8. Định kỳ 10 ngày 1 lần (ngày10, ngày 20, ngày 30 hàng tháng), Cục trưởng Cục Thuế báo cáo tình hình, tiếnđộ và kết quả triển khai các công việc nói trên về Tổng cục Thuế. Các khó khănvướng mắc phải bàn bạc trong đơn vị, chủ động báo cáo UBND địa phương và các cơquan có liên quan để tháo gỡ, đồng thời phản ảnh kịp thời về Tổng cục để nghiêncứu chỉ đạo chung.

9. Nhận được công văn này, Cụctrưởng Cục Thuế cần báo cáo ngay kế hoạch và biện pháp triển khai với Chủ tịchUBND địa phương để xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị UBND chỉ đạo các ngành hữuquan có biện pháp đồng bộ theo chức năng của từng ngành, hỗ trợ cho cơ quanThuế thu hồi khoản tiền thuế GTGT bị gian lận.