VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/VPCP-ĐMDN
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét báo cáo của BộKế hoạchvà Đầu tư (các công văn: số 3436/BKHĐT-ĐKKD ngày 03 tháng 6 năm 2014, số 1074/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 2năm 2014) về tình hình triển khai Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đốivới doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến nhưsau:

1. Các Bộ, ngànhvà địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các nhóm giải phápnêu tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chú ý đến việc bố trí kinh phí đểthực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình công tác đổi mới quản lý nhà nước đốivới doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

2.Các Bộ:

a) Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, trong tháng 8 năm 2014 ban hành Thông tư hướng dẫn đặt têndoanh nghiệp không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phongmỹ tục của dân tộc và việc sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp.

b) Bộ Công an:

- Xây dựng Nghịđịnh của Chính phủ về việc xác định nhân thân của người thành lập và quản lýdoanh nghiệp ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư(sửa đổi);

- Trong tháng 9năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vềphương án chống giả mạo hồ sơ, chữ ký.

c) Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, trước ngày 30 tháng 9năm 2014 ban hành Thông tư liên tịch về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quanchức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhtrong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

d) Bộ Công Thương,trong quý IV năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hoàn thiện khung pháp lývề thương mại Nhà nước theo quy định của Luật thương mại.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTN, KTTH, NC, PL, TKBT, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn